"ใส่สีสานใจใฝ่สันติ ครั้งที่ 5"
"5th Color My Heart with Peace"
รุ่น 4-6 ปี
รางวัลยอดเยี่ยม
ด.ญ.ลักษณพร โมคำ
ชั้น ป.1 ร.ร. บางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) กทม.
รางวัลดีเด่น 1
ด.ญ. ธัญญารัตน์ อรัญ
ชั้น ป.1 ร.ร.บ้านประคอง จ.บุรีรัมย์
รางวัลดีเด่น 2
ด.ช. วรวุฒิ สมทรง
ชั้น อนุบาล 3 ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา
รางวัลพิเศษ 4 รางวัล
ด.ญ. ปัญญาพร จิตรศิลป์เจริญ
ชั้น อนุบาล 2 ร.ร.ดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี
ด.ญ. ลลิตา พาพันธ์
ชั้น อนุบาล ร.ร.สอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์) จ.พระนครศรีอยุธยา
ด.ช. กิตติธัช ศรีสุข
ชั้น อ.3 ร.ร.อนุบาลนวพร จ.สุราษฎร์ธานี
ด.ญ. ปราณปรียา คำปัญญา
ชั้น อ.3 ร.ร. มงคลกุลวิทยา จ.นครราชสีมา
รุ่น 7-10 ปี
รางวัลยอดเยี่ยม
ด.ญ. เกศรินทร์ บาคุณ
ร.ร.บางแคเหนือ กทม.
รางวัลดีเด่น 1
ด.ญ.อภิสิทธิ์ ตรีเมฆ
ชั้น ป.3 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์นางรอง จ.บุรีรัมย์
รางวัลดีเด่น 2
ด.ญ. นลินี พฤกษมหาศาล
ชั้น ป.3 ร.ร.บ้านไทยสามัคคี จ.สระแก้ว
รางวัลพิเศษ 4 รางวัล
ด.ญ. พัชรี เสขพันธ์
ชั้น ป.5 ร.ร.วัดหัวกรูด จ.ชุมพร
ด.ญ.สันนิภา อนุกูล
ร.ร.วัดน้อมถวาย จ.ชุมพร
ด.ญ. ธนภรณ์ จันทร์มา
ชั้น ป.2 ร.ร.เมตตาวิทยา จ.เพชรบูรณ์
ด.ช. คณาธิป สุโพธิ์
ชั้น ป.4 ร.ร.สุขานารี จ.นครราชสีมา
รุ่น 4-6 ปี

รางวัลยอดเยี่ยม
ด.ญ.ลักษณพร โมคำ
ชั้น ป.1 ร.ร. บางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) กทม.

รางวัลดีเด่น 1
ด.ญ. ธัญญารัตน์ อรัญ
ชั้น ป.1 ร.ร.บ้านประคอง จ.บุรีรัมย์

รางวัลดีเด่น 2
ด.ช. วรวุฒิ สมทรง
ชั้น อนุบาล 3 ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา

รางวัลพิเศษ 4 รางวัล

รางวัลพิเศษ
ด.ญ. ปัญญาพร จิตรศิลป์เจริญ
ชั้น อนุบาล 2 ร.ร.ดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี

รางวัลพิเศษ
ด.ญ. ลลิตา พาพันธ์
ชั้น อนุบาล ร.ร.สอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์) จ.พระนครศรีอยุธยา

รางวัลพิเศษ
ด.ช. กิตติธัช ศรีสุข
ชั้น อ.3 ร.ร.อนุบาลนวพร จ.สุราษฎร์ธานี

รางวัลพิเศษ
ด.ญ. ปราณปรียา คำปัญญา
ชั้น อ.3 ร.ร.มงคลกุลวิทยา จ.นครราชสีมา

รุ่น 7-10 ปี

รางวัลยอดเยี่ยม
ด.ญ. เกศรินทร์ บาคุณ
ร.ร.บางแคเหนือ กทม.

รางวัลดีเด่น 1
ด.ญ.อภิสิทธิ์ ตรีเมฆ
ชั้น ป.3 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์นางรอง จ.บุรีรัมย์

รางวัลดีเด่น 2
ด.ญ. นลินี พฤกษมหาศาล
ชั้น ป.3 ร.ร.บ้านไทยสามัคคี จ.สระแก้ว

รางวัลพิเศษ 4 รางวัล

รางวัลพิเศษ
ด.ญ. พัชรี เสขพันธ์
ชั้น ป.5 ร.ร.วัดหัวกรูด จ.ชุมพร

รางวัลพิเศษ
ด.ญ.สันนิภา อนุกูล
ร.ร.วัดน้อมถวาย จ.ชุมพร

รางวัลพิเศษ
ด.ญ. ธนภรณ์ จันทร์มา
ชั้น ป.2 ร.ร.เมตตาวิทยา จ.เพชรบูรณ์

รางวัลพิเศษ
ด.ช. คณาธิป สุโพธิ์
ชั้น ป.4 ร.ร.สุขานารี จ.นครราชสีมา

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy