"ใส่สีสานใจใฝ่สันติ ครั้งที่ 6 "
"6th Color my Heart With Peace"
รุ่น 4-6 ปี
รางวัลยอดเยี่ยม
ด.ญ.สุนันท์ สุขสวัสดิ์
ชั้น อนุบาล 2 โรงเรียนบ้านท่าหลงง จ.ลพบุรี
รางวัลดีเด่น 1
ด.ญ.ณิชารีย์ ศรีสมทรง
ชั้น อนุบาล โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา
รางวัลดีเด่น 2
ด.ญ.ภัทรวดี คำมะลี
ชั้น อนุบาล 1 โรงเรียนบ้านกระถิน จ.นครราชสีมา
รางวัลชมเชย 4 รางวัล
ด.ญ.นงนภัส เดชวัชรสกุล
ชั้น ป.1 โรงเรียนศรีจิตรา กรุงเทพฯ
ด.ญ.ฐิติรัตน์ ไปรแคน
ชั้น อนุบาล 2 โรงเรียนบ้านกระถิน จ.นครราชสีมา
ด.ช.ภีมเดช สีหราช
ชั้น อนุบาล 3 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน
ด.ญ.พัชราพร แก้วมุสิก
ชั้น อนุบาล 3 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ

รุ่น 7-10 ปี
รางวัลยอดเยี่ยม
ด.ช.ภูตะวัน ฟองจันทร์
ชั้น ป.2 โรงเรียนวิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่
รางวัลดีเด่น 1
ด.ญ.ชนิกานต์ กิตตินิรันดร์กูล
ชั้น ป.5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลย์บำเพ็ญ" ม.บูรพา จ.ชลบุรี
รางวัลดีเด่น 2
ด.ญ.สลิตญา รักรอด
ชั้น ป.5 โรงเรียนอนุบาลพฤกษชาติ จ.สุราษฏร์ธานี
รางวัลชมเชย 4 รางวัล
ด.ญ.เกวลิน รักษาพล
ชั้น ป.4 โรงเรียนวัดบัวแก้ว กรุเทพฯ
ด.ญ.วรางคณา ขันผักแว่น
ชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านกระถิน จ.นครราชสีมา
ด.ญ.ฮุสนี อามะ
ชั้น ป.4 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ จ.ปัตตานี
ด.ช.จักรกฤษณ์ กระสังข์
ชั้น ป.2 โรงเรียนวิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่

รุ่น 4-6 ปี

รางวัลยอดเยี่ยม
ด.ญ.สุนันท์ สุขสวัสดิ์
ชั้น อนุบาล 2 โรงเรียนบ้านท่าหลวง จ.ลพบุรี

รางวัลดีเด่น 1
ด.ญ.ณิชารีย์ ศรีสมทรง
ชั้น อนุบาล โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา

รางวัลดีเด่น 2
ด.ญ.ภัทรวดี คำมะลี
ชั้น อนุบาล 1 โรงเรียนบ้านกระถิน จ.นครราชสีมา

รางวัลพิเศษ 4 รางวัล

รางวัลชมเชย
ด.ญ.นงนภัส เดชวัชรกุล
ชั้น ป.1 โรงเรียนศรีจิตรา กรุงเทพฯ

รางวัลชมเชย
ด.ญ.ฐิติรัตน์ ไปรแคน
ชั้น อนุบาล 2 โรงเรียนบ้านกระถิน จ.นครราชสีมา

รางวัลชมเชย
ด.ช.ภีมเดช สีหราช
ชั้น อนุบาล 3 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน

รางวัลชมเชย
ด.ญ.พัชราพร แก้วมุสิก
ชั้น อนุบาล 3 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา

รุ่น 7-10 ปี

รางวัลยอดเยี่ยม
ด.ช.ภูตะวัน ฟองจันทร์
ชั้น ป.2 โรงเรียนวิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่

รางวัลดีเด่น 1
ด.ญ.ชนิกานต์ กิตตินิรันดร์กูล
ชั้น ป.5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลย์บำเพ็ญ" ม.บูรพา จ.ชลบุรี

รางวัลดีเด่น 2
ด.ญ.สลิตญา รักรอด
ชั้น ป.5 โรงเรียนอนุบาลพฤกษชาติ จ.สุราษฏร์ธานี

รางวัลพิเศษ 4 รางวัล

รางวัลชมเชย
ด.ญ.เกวลิน รักษาพล
ชั้น ป.4 โรงเรียนวัดบัวแก้ว กรุงเทพฯ

รางวัลชมเชย
ด.ญ.วรางคณา ขันผักแว่น
ชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านกระถิน จ.นครราชสีมา

รางวัลชมเชย
ด.ญ.ฮุสนี อามะ
ชั้น ป.4 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ จ.ปัตตานี

รางวัลชมเชย
ด.ช.จักรกฤษณ์ กระสังข์
ชั้น ป.4 โรงเรียนวิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy