"ใส่สีสานใจใฝ่สันติ ครั้งที่ 7 "
"7th Color my Heart With Peace"
รุ่น 4-6 ปี
รางวัลยอดเยี่ยม
ด.ญ.วชิรญา ทิพย์สิงห์
ชั้น อนุบาล 1 โรงเรียนโชคชัยรังสิต จ.ปทุมธานี
รางวัลดีเด่น 1
ด.ญ.จีระนันท์ สุขอนันต์
ชั้น ป.1โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา จ.ตรัง
รางวัลดีเด่น 2
ด.ช.โฆษิต สุขมาลัย
ชั้น ป. 1 โรงเรียนเทพบดินทร์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
รางวัลชมเชย 4 รางวัล
ด.ญ.กชพร อุปถัมภ์
ชั้น อนุบาล 3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี
ด.ญ.ชนกเนตร ธรรมชัยเดชา
ชั้น ป.1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
ด.ญ.ปวรวรรณ จตุรมนตรี
ชั้น อนุบาล 3 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา
ด.ญ.ภัทรวดี คำมะลี
ชั้น อนุบาล 2 โรงเรียนบ้านกระถิน จ.นครราชสีมา

รุ่น 7-10 ปี
รางวัลยอดเยี่ยม
ด.ช.พัทธ์ แก้วสว่าง
ชั้น ป.2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี
รางวัลดีเด่น 1
ด.ช.วิทวัส เสริมศรีพงษ์
ชั้น ป.5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
รางวัลดีเด่น 2
ด.ช.เพชร รณวิบูรณ์
ชั้น ป.2 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จ.เชียงใหม่
รางวัลชมเชย 4 รางวัล
ด.ญ.ศศิธร สุขมี
ชั้น ป.2 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา
ด.ญ.รุจรวี สารบรรณ
ชั้น ป.4 โรงเรียนสุขานารี จ.นครราชสีมา
ด.ช.ภัสยา โกกระบูรณ์
ชั้น ป.2 โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
ด.ช.สหรัฐ พลนิกร
ชั้น ป.5 โรงเรียนวิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่

รุ่น 4-6 ปี

รางวัลยอดเยี่ยsม
ด.ญ.วชิรญา ทิพย์สิงห์
อายุ 4 ขวบ ชั้น อนุบาล 1 โรงเรียนโชคชัยรังสิต จ.ปทุมธานี

รางวัลดีเด่น 1
ด.ญ.จีระนันท์ สุขอนันต์
อายุ 6 ขวบ ชั้น ป.1 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา จ.ตรัง

รางวัลดีเด่น 2
ด.ช.โฆษิต สุมาลัย
อายุ 6 ขวบ ชั้น ป.1 โรงเรียนเทพบดินทร์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

รางวัลพิเศษ 4 รางวัล

รางวัลชมเชย
ด.ญ.กชพร อุปถัมภ์
อาย 6 ปี ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี

รางวัลชมเชย
ด.ญ.ชนกเนตร ธรรมชัยเดชา
อายุ 6 ปี ชั้น ป.1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

รางวัลชมเชย
ด.ญ.ปวรวรรณ จตุรมนตรี
อายุ 5 ขวบ ชั้น อนุบาล 3 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา

รางวัลชมเชย
ด.ญ.ภัทรวด ี คำมะลี
อายุ 6 ขวบ ชั้น อนุบาล 2 โรงเรียนบ้านกระถิน จ.นครราชสีมา

รุ่น 7-10 ปี

รางวัลยอดเยี่ยม
ด.ช.พัทธ์ แก้วสว่าง
อายุ 7 ขวบ ชั้น ป.2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี

รางวัลดีเด่น 1
ด.ช.วิทวัส เสริมศรีพงษ์
อายุ 10 ปี ชั้น ป.5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

รางวัลดีเด่น 2
ด.ช.เพชร รณวิบูรณ์
อายุ 8 ขวบ ชั้น ป.2 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จ.เชียงใหม่

รางวัลพิเศษ 4 รางวัล

รางวัลชมเชย
ด.ญ.ศศิธร สุขมี
อายุ 8 ขวบ ชั้น ป.2 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา

รางวัลชมเชย
ด.ญ.รุจรวี สารบรรณ
อายุ 10 ปี ชั้น ป.5 โรงเรียนสุขานารี จ.นครราชสีมา

รางวัลชมเชย
ด.ช.ภัสยา โกกระบูรณ์
อายุ 8 ปี ชั้น ป.2 โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย
ด.ช.สหรัฐ พลนิกร
อายุ 10 ปี ชั้น ป.5 โรงเรียนวิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy