FAIL (the browser should render some flash content, not this).
โครงการประกวดวาดภาพ
"ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 12"

(12th Color my Heart with Peace)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
      เด็กอายุระหว่างอายุ 4-10 ปี ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
    1.1 รุ่นอายุ 4-6 ปี เกิดระหว่างปี  พ.ศ. 2553 - 2555

    1.2 รุ่นอายุ 7-10 ปี เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2552

ติดต่อขอทราบ รายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
โทร. 0-2718-7766 ต่อ 212 โทรสาร 0-2718-5086 นางศศิจรรยา อัศวรัตนกสิกร โทรศัพท์
081-572-2205

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดระเบียบการ

 

 

หัวข้อการประกวด

-รางวัลผู้ชนะการประกวด
รางวัลการประกวดมี 14 รางวัล ได้แก่
7.1 รางวัลยอดเยี่ยม รุ่นละ 1 รางวัล ได้รับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษา จำนวนเงิน 10,000 บาท
7.2 รางวัลดีเด่น รุ่นละ 2 รางวัล ได้รับประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา จำนวนเงิน 6,000 บาท
7.3 รางวัลพิเศษ รุ่นละ 4 รางวัล ได้รับประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา จำนวนเงิน 3,000 บาท


-สถานที่จัดการประกวด
แบ่งตามภูมิดังนี้ :-
1. ภาคเหนือ : วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ลานโปรโมชั่น @IT ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
3.ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร : วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รามคำแหง 43 แยก 1 กรุงเทพมหานคร
4.ภาคใต้ : วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ขอให้นักเรียนที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการต้องนำอุปกรณ์ทุกอย่างมา เอง เช่น กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาด 19x15 นิ้ว เว้นขอบในด้านละ 2 นิ้ว เทคนิคสีที่ใช้ไม่จำกัดประเภทสี ตามแต่ผู้เข้าประกวดถนัดยกเว้นปะ ติด การแข่งขันจะมีขึ้นเวลา 13.30-16.00น. สถานที่ตามภาคที่กำหนดไว้ ข้างต้น ตามหัวข้อที่แจ้งให้ทราบข้างต้น

สถานที่ส่งใบสมัคร : สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย )
เลขที่ 4 อาคารยูซีเอฟ ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
e-mail : thaiwfwpa@gmail.com โทร 0-2718-7766 ต่อ 212, 240 แฟกซ์ 0-2718-5086
ประสานงานโครงการ : นางศศิจรรยา อัศวรัตนกสิกร โทรศัพท์ 08-1572-2205

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy