18/02/2012 - กิจกรรมวันเด็กสากล (Universal Children Day)

เนื่องในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) Women’s Federation for World Peace- Thailand จัดการประกวดวาดภาพ ใน โครงการ “ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 7 (7th Color My Heart With Peace)” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิม พระเกียรติ และสนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมวันเด็กสากล (Universal Children Day) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน ตามที่องค์การ สหประชาชาติได้กำหนดไว้ และ ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00น. สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกับ องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดยประธานสหพันธ์ สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร และผู้เชี่ยว ชาญแผนกสังคมและมนุษย- ศาสตร์ แห่งภาคพื้นเอเซีย แปซิฟิค องค์การยูเนสโก นายแดเรี่ยล เมเช่อร์ ได้จัด งานมอบรางวัลสำหรับ นักเรียนที่ชนะการประกวดวาด ภาพ 14 รางวัล ทุนการ ศึกษามูลค่ารวม 120,000 บาท ในงานได้รับเกียรติจาก นายกก่อตั้งสมาคมติดตาม การ พัฒนาสตรี ท่านผู้หญิง สุมาลี จาติกวนิช ให้เกียรติเป็น ประธาน นอกจากนี้ยัง ได้รับเกียรติจากประธานมูลนิธิ สหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) พล.อ.เทอดศักดิ์ มารมย์, รองประธาน สหพันธ์สตรี เอเซีย Mrs. Lilly Chen และตัวแทนจาก องค์กรต่าง ๆ รวมทั้งคณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และ ในงานมีการจัด เสวนาในหัวข้อ “อิสระภาพ แห่ง จินตนาการ” (Imaginary Freedom) ซึ่งได้รับเกียรติ จากศิลปินแห่ง ชาติปี 2554 สาขา จิตรกรรม ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ร่วม ด้วยนักเรียนที่ชนะการ ประกวดวาดภาพ นอกจากนี้ยัง ร่วมกันวาดภาพกับ กลุ่ม ศิลปินในโครงการ เพื่อมอบ เป็นที่ระลึกให้กับ องค์การยูเนสโก มีผู้สนใจเข้าร่วม งานจำนวน 130 คน

ผลการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 7 >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพขวามือ ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช นายกก่อตั้งสมาคมติดตามการ พัฒนาสตรี ภาพซ้ายมือ นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร ประธานสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

 

 
Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy