24/11/2012 - งานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด วาดภาพ โครงการ “ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 8”

ตด้วยในวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันเด็กสากล (Universal Childrenง’s Day)  สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการประกวดภาพวาด สำหรับเด็ก อายุ 4-6  ปี และ 7-10 ปี ทั่วประเทศในโครงการ “ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 8” (8th Color my Heart  With Peace)” เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนมีโอกาสใช้ความสามารถในด้านศิลปะถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ แสดงออกซึ่งคุณธรรม ศีลธรรมและวัฒนธรรมผ่านงานศิลปะไปสู่สังคม ซึ่งได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง  อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8

    

 

 

สำหรับในปีนี้ การจัดประกวดทั้งระดับภูมิภาคเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 โดยศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน  7 ท่าน  ให้เกียรติเป็นผู้ตัดสิน  สมาคมสหพันธ์สตรีฯ  ได้กำหนดจัดงานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5  องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กรุงเทพมหานคร   โดยมีผู้ชนะการประกวดได้รับรางวัลทั้งหมด 14  รางวัล  มีผู้ร่วมงานประมาณ 100 คน   ในงานได้รับเกียรติจาก ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ  และฟังการเสวนาในหัวข้อ“ลูกอยากวาด  แม่อยากช่วย”  Kids  love to draw  Moms love to Support)จากนักเรียนที่ได้รับราวัล 6 คนและทางสมาคมสหพันธ์สตรีฯ  ได้มอบภาพวาดซึ่งเป็นผลงานของแขกผู้มีเกียรติในงานให้กับองค์การยูเนสโกเพื่อเป็นที่ระลึก                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy