โครงการ “ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ”
(Color My Heart With Peace Project)

ในปัจจุบันปัญหาครอบครัวได้เพิ่มมากขึ้นส่ง ผลให้ ความรักความ อบอุ่นและการอบรมเลี้ยงดู เด็กและ เยาวชนลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ ยิ่ง ในการขัดเกลาและ พัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญ ของประเทศชาติ

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ที่มีใจรักในงานศิลปะ หรือสนใจ การวาดภาพ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อันจะยังมี ส่วนช่วยในการฝึกให้มีสมาธิ ทำให้จิตใจ อ่อนโยน ลด พฤติกรรมก้าวร้าว และลดปัญหาของสังคมลงได้ จากปัญหาครอบครัวและเยาวชน ในสังคม ปัจจุบันได้ เพิ่มมาขึ้นโดยตลอด ทางคณะกรรมการสหพันธ์สตรี เพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และกลุ่มศิลปิน ไทย ที่มีชื่อเสียงได้ริเริ่มโครงการ “ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ” และ ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมุ่งเน้นและส่งเสริม ให้มีการพัฒนาความ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเยาวชน ในด้านศิลปะให้เกิดมี คุณภาพและทัศนคติที่ ถูกต้อง ในการ ใช้ชีวิตอย่างมีสันติสุข ตั้งแต่ช่วงเยาว์วัยของทุก คน เพื่อที่จะได้ค้นหาความถนัด ความเชี่ยวชาญของตน เองเพื่อสร้างความ มั่นใจ มั่นคงในอนาคตต่อไป อย่างมี สันติสุข รวมทั้งเป็น การแสดงออกถึงคุณธรรม อันดีงาม โดยผ่าน งาน ศิลปะด้วยความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเด็กสากล (Universal Children Day) ซึ่งกำหนด โดยองค์การ สหประชาชาติ ใน วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่ง กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ ได้จัดการประกวด วาดภาพสำหรับเด็ก อายุระหว่าง 4-7 ปี และ 8-10 ปี ทั่วประเทศ

โครงการใส่สี สานใจใฝ่สันติ ครั้งที่ 7

โครงการ"ใส่สี สานใจใฝ่สันติ" ครั้งที่ 7 ร่วมกับ องค์การ ยูเนสโก จัดพิธี มอบรางวัล ณ ห้องประชุม ชั้น 5 องค์การ ยูเนสโก กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ประธานโดย ท่านผู้หญิง สุมาลี จาติกวนิช นายกสมาคมติด ตามการ พัฒนาสตรีใน ประเทศ ไทย นอกจากนี้ยังได้รับ เกียรติ จาก ศิลปินแห่งชาติสาขาจิตร กรรม ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นผู้ดำเนิน รายการเสวนาอีกด้วย

โครงการใส่สี สานใจใฝ่สันติ ครั้งที่ 6

โครงการ"ใส่สี สานใจใฝ่สันติ"ครั้งที่ 6 จัดพิธีมอบรางวัล ณ หอศิลปและวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร วันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 ประธานโดย ผศ.ดร. พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ ภริยานายกรัฐมนตรี

 

 

โครงการใส่สี สานใจใฝ่สันติ ครั้งที่ 5

โครงการ"ใส่สี สานใจใฝ่สันติ" ครั้งที่ 5 จัดพิธีมอบรางวัล ณ หอศิลปและวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ประธานโดย นางทยา ทีปสุวรรณรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร

 

 

 
Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy