โครงการ พัฒนาอาชีพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และวัฒนธรรมสำหรับสตรีและเยาวชน

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย เนื่องในโอกาส
วันสตรีไทย


สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดโครงการ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมสำหรับ สตรีและเยาวชน ใน หัวข้อ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก กล้วย เนื่องใน โอกาสวันสตรีไทย” ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดลากค้อน ต.ราษฏร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โดยนางกมลทิพ พยัฆวิเชียร ประธาน นางพนิดา ดวงจินดา รองประธาน และกรรมการ ได้รับเกียรติจากตัวแทนประธานสภาสตรีแห่งชาติใน พระบรมราชินูปถัมภ์ คณะครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครองและชาวบ้าน ในงานได้รับเกียรติจากนายมนู โป้สมบูรณ์ ผู้อำนวย การส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้นและยางพารา ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้จากนัก วิชาการ และปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งยังได้ชมตัวอย่างพันธุ์ กล้วยชนิดต่าง ๆ อีกด้วย นอกจากนั้นยังได้ร่วมทำและ รับประทาน อาหารคาวหวาน ที่แปรรูปจากกล้วยชนิด ต่าง ๆ

ภาพผลงาน
 
Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy