จัดกิจกรรมการประชุมนานาชาติ

สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และ สหพันธ์ สตรีนานาชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยยูทาสหรัฐ อเมริกาโดยความร่วมมือของ กระกระทรวง พัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานประชุมนานา ชาติ First International Conference on Parenting and Family Skills in Asia ในหัวข้อ “Evidence-based Parenting and Family Skills Programs” ขึ้นในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเอส ซี พาร์ค กรุงเทพมหานคร ในงานได้รับเกียรติ จาก ดร.เลวิส เกอรี่ สำนักงานป้องกันยาเสพติด ปราบปราม อาชญากรรม แห่ง สหประชาชาติ (UNODC) และ ดร.โจอานา โทมัส โรสเซอโล ผู้ประสานงานแห่งภาค พื้น เอเซียแปซิฟิก องค์การสหประชาชาติ (UNODC) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้นจาก 16 ประเทศ จำนวน 130 คน และได้มีกิจกรรมเสริม คือ “Bridge of Peace Ceremony” เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และสันติภาพ ระหว่างสตรี ซึ่งทางสหพันธ์สตรีฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อ เนื่อง โดยมีอีกชื่อหนึ่งว่า “Sister hood Ceremony” (พี่น้องร่วมใจ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy