โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ (Foster Parents Project)

เยาวชนที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพนั้นเป็นกำลังที่สำคัญ ในการพัฒนาประเทศไปสู่ความรุ่งเรือง  หากเยาวชน ได้รับโอกาสในการศึกษาและได้รับ การอบรมปลูกฝัง ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาจะ มีศักยภาพที่จะพัฒนา ประเทศได้ดี แต่ในความเป็นจริงมีเด็กและเยาวชนอีก มากมาย ที่ยังขาด โอกาสในการศึกษา เพราะมีงบ ประมาณไม่เพียงพอไม่ว่าจะเป็นจาก ครอบครัวของ เด็กหรือของรัฐบาลทำให้มีผลกระทบต่อการศึกษา ของเด็กและเยาวชน

ดังนั้นสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)  จึงดำเนินโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์  เพื่อเป็นการให้ โอกาสแก่เยาวชนใน ด้านการศึกษา และเป็นกิจกรรม พัฒนาเยาวชนทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งส่งเสริม   เจตคติ  คุณค่าชีวิต ปลูกฝัง คุณธรรมและค่านิยมพึงประสงค์  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก และเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อ สังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตให้มีความสุข ตลอด เวลาที่ ผ่านมา  ทางสหพันธ์สตรีฯ  ได้ประสานงานกับ พ่อแม่อุปถัมภ์และผู้มี จิตกุศลทั้งในและต่างประเทศ  โดยมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก ๆ   ที่ขาด แคลนทุน ทรัพย์จำนวนกว่า 400 ทุน เป็นเงินกว่า 3 ล้านบาท

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy