กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2555

สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกับ โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปีสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ประกอบด้วยตรวจคัดกรองมะเร็งปาก มดลูด มะเร็งเต้านม ความดัน และเบาหวาน

ร่วมกับองค์กรแพธ ร่วมจัดโครงการเลดี้เช็ค (Lady Check)

สหพันธ์สตรีฯ ได้รับเกียรติเป็นองค์กรภาคีแห่งองค์กร แพท และได้ร่วมจัดโครงการเลดี้เช็ค (Lady  Check)  ซึ่งเป็นโครงการภายใต้องค์กร แพธ (Paht) จัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ประกอบ ด้วย ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง เต้านม ความดันโลหิต  และเบาหวาน  มีผู้เข้าร่วม ตรวจสุขภาพ ทั้ง สิ้นจำนวน  60  คน

 

ร่วมงานกาชาดประจำปี ณ บริเวณสวนอัมพร

สหพันธ์สตรีฯ เป็นองค์กรหนึ่ง ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพและ ประธาน ร่วมประจำวันงานกาชาด ภายใน ร้านสภาสตรีแห่งชาติฯ อย่างต่อ เนื่องทุกปี โดยร่วมจัดกิจกรรม การหาราย ได้ต่าง ๆ บริจาคเสื้อ ผ้าและสิ่งของเพื่อร่วม จำหน่าย ภายในร้านเศรษฐกิจ จำหน่าย สลากบำรุงกาชาด จัดหาของ รางวัลกัลปพฤกษ์ ทั้งนี้เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการจัดงาน

 
Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy