งานกาชาดประจำปี 2555

ตามที่สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  ได้ร่วม ออกร้านกาชาดประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม  ถึง 7 เมษายน 2555  เพื่อนำรายได้ขึ้นทูลเกล้าถวาย องค์ อุปนายิกาผู้อำนวย การสภากาชาดไทย  โดยเสด็จ พระราชกุศล  สำหรับใช้ในกิจการของสภากาชาดไทย  สหพันธ์สตรีฯ  ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและประธาน ร่วมในงานกาชาด  ภายในร้านสภาตรีแห่ชาติฯ ณ บริเวณสวนอัมพร ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555  การจัดงานกาชาดในปีนี้ สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้จัด กิจกรรมในการหารายได้
โดยจัดให้มีการจำหน่ายสลาก บำรุงกาชาด ราคาฉบับ ละ 100 บาท จำนวน 5,000 เล่มๆ ละ 10 ฉบับ มีรางวัล ที่มีค่า รางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคล จำนวน 1 รางวัลและรางวัลอื่นๆอีกมากมาย การสอยกัลปพฤกษ์ โดยใช้ปากกาเป็นสื่อนำโชค บัตรราคา ใบละ 30 บาท จัดพิมพ์ จำนวน 40,000 บัตร ทั้งนี้ จะมอบให้ประธาน ประจำวันๆ ละ ประมาณ 4,500 บัตร เพื่อจำหน่าย และ การจำหน่ายสินค้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องหนัง รวมทั้งของใช้อื่นๆ โดยขอรับบริจาคจากกรรมการ สมาชิกสมทบ องค์กรสมาชิก ผู้มีจิตศรัทธาอื่นๆ และ บริษัทห้าง้รานต่างๆ  โดย ในงานสหพันธ์ สตรีฯ ได้ขอ รับ การสนับสนุนจากบริษัทเอกชน และ ห้างร้านต่างๆ รวมมูลค่า 113,861.00 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy