ร่วมงานประชุมเนื่องในวันสตรีสากล
(International Women’s Day)

จัดโดยองค์การสหประชาชาติ

ด้วยองค์การสหประชาชาติ  ได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี  เป็นวันสตรีสากล ( International Women’s Day)  และเชิยชวนให้ประเทศสมาชิกจัด กิจกรรมเพื่อ ร่วม เฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี  เพื่อให้ เกิดความเสมอภาค  การพัฒนาและสันติภาพ  สหพันธ์สตรีฯ  ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานประชุม เนื่อง ในโอกาสสำคัญ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี  ณ สำนัก งานองค์การสหประชาชาติ  ถนนราชดำเนินนอก  กรุงเทพฯ

 

วันสตรีสากล ประจำปี 2555

สหพันธ์สตรีฯ  ได้รับเกียรติจากสภาสตรีฯ  ให้เข้าร่วมงานวันสตรีสากล (International Women’s Day)  อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ด้วยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนด ให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุปี เป็นวันสตรีสากล และ เชิญชวนให้ประเทศสมาชิก จัด กิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อให้ได้มาเพื่อความเสมอ ภาค การพัฒนาและสันติภาพ ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติในพระ บรม ราชินูปถัมภ์ ได้เล็งเห็น ความสำคัญของวันสตรีสากล จึงร่วมกับสำนักงานกิจการ สตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ องค์กรภาคีนานาชาติใน ประเทศไทย อาทิเช่น สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ แห่งประเทศไทย พระบรมราชินูปถัมภ์(BPW Thailand),International Women’s Club of Thailand (IWC), Soroptimist International Club (Thailand),สหพันธ์สมาคม ไว ดับเบิ้ล ยู ซี เอ แห่ง ประเทศไทย (YWCA Thailand) , Indian Women’s Club และสโมสรชอนต้าประเทศ ไทย (Zonta Thailand)ฯลฯ กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2555 โดยจัดให้มีการ เสวนาในหัวข้อ “Connecting Girls, Inspling Future” วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาล ใจให้แก่สตรีได้รับรู้และเข้าถึง รวมทั้งได้รับการศึกษา ฝึกอบรม เพื่อให้บรรลุถึงศักยภาพ อันสูงสุดของตนเอง อันจะนำไปสู่อนาคตที่ เสมดภาค และเท่าเทียม ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555 เวลา 08.00 ถึง 14.00 น. ณห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้นที่ 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั้น กรุงทพฯ โดยมีคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคินอังอุบลกุล ประธานสภาสตรี แห่งชาติฯ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

 
Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy