ประธานสหพันธ์สตรีฯ นางกมลทิพ  พยัฆวิเชียร และคณะ  ได้เข้าพบและหารือกับตัวแทนจากสภาสตรีแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ประธานสหพันธ์สตรีฯ นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร และคณะ ได้เข้าพบและหารือกับตัวแทนจากสภาสตรีแห่ง ชาติ พลอากาศตรีหญิงลัดดาวดี มงคลอภิบาล และภายหลังได้พบกับ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล เพื่อ ร่วมกันจัดงาน เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา มหาราชินี 12 สิงหาคม 2555 สหพันธ์สตรีเพื่อสันติ ภาพโลก (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อ พัฒนา อาชีพอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรม ราชินูปถัมภ์ จัดโครงการจัดหากระบือเพื่อการเกษตรกรรม จำนวน 80 ตัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมเทอด พระเกียรติใน วโรกาสมคลและร่วมสานต่อวิถีแห่งชาวนาไทย ที่มีมาช้านาน ภายใต้ชื่อ โครงการ “เทอดไท้องค์ราชินี 10 ปีวันสตรีไทย ให้ชีวิตโคกระบือ” โดยกำหนดจัดงานเปิดตัว โครงการในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy