โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
เพื่อพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน

สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) มีจุดมุ่งหมายเพื่อ สร้าง สันติภาพอันถาวรขึ้น โดยดำเนินกิจกรรมการให้การศึกษา พัฒนาสตรีและเยาวชน รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพให้กับครอบครัว เพื่อยกระดับราย ได้ สู่ความ พออยู่พอกิน และสามารถพึ่งตนเอง ได้ตามแนวพระราชดำริ ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อให้ กิจกรรมดังกล่าวบรรลุผลตาม วัตถุประสงค์นี้ สหพันธ์สตรีฯ จึง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจให้ กับกลุ่มคน ที่ ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวและเพื่อลดปัญหาทาง เศรษฐกิจระดับครอบครัว ทำให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุข สร้างสถาบัน ครอบครัวที่มั่นคง ตลอดจน นำพาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง เกิดความสงบสุขใน บ้านเมือง และเพื่อการพัฒนาความมั่นคง และสันติภาพที่ยั่งยืน ต่อไป

ประธานสหพันธ์สตรีฯ นางกมลทิพ พยัฆวิเชียรและคณะ ได้เข้าพบและหารือกับตัวแทนจาก สภาสตรีแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ประธานสหพันธ์ สตรีฯ นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร และคณะ ได้เข้าพบและ หารือกับตัวแทน จากสภาสตรีแห่ง ชาติ พลอากาศตรีหญิง ลัดดาวดี มงคลอภิบาล และภายหลังได้พบกับ ประธาน สภาสตรีแห่งชาติฯ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล เพื่อ ร่วมกันจัดงาน เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม พระชนม์ 80 พรรษา มหาราชินี 12 สิงหาคม 2555

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อ พัฒนาอาชีพ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง นครศรีธรรมราช

ตามที่สหพันธ์สตรีฯ ได้บริจาคแพะนมภายใต้ โครงการ ส่งเสริม การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อพัฒนาอาชีพ ที่ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ไปแล้วนั้น บัดนี้แพะนมดังกล่าวได้ขยายพันธุ์ และ เกษตรกรได้ มอบลูกแพะนมดังกล่าวให้โรงเรียนฯ จำนวน 2 ตัว

ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยการมอบแพะนม ครั้งที่ 2 ปี 2553
สหพันธ์สตรีฯ ได้รับการสนับ สนุน พ่อพันธุ์และ แม่พันธุ์ แพะนม จากกรมปศุสัตว์และ ได้มอบให้กับครอบครัวของ สตรีหม้ายใน จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับผล กระทบจากเหตุ การณ์ความไม่สงบ จำนวน 5 ครอบครัว เมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ณ สถานี วิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ ปัตตานี ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยได้รับเกียรติจาก นายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอหนองจิก จ.ปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วยนางสาวโศภิษฐ์ ธัญลักษณกุล ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยการมอบแพะนม ครั้งที่ 1 ปี 2553
สหพันธ์สตรีฯทำพิธีมอบ แพะพันธุ์นมให้กับเกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 ครอบครัว ครอบครัวละ 5 ตัว นอก จากนั้น ยังได้มอบสิ่ง ของและ อุปกรณ์ การเรียน ให้กับนักเรียนและ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้าน เขาวัง โดยมีว่าที่ ร.ต. ฐิตวัฒน เชาวลิตรองผู้ว่า ราชการ จังหวัด นครศรี ธรรมราช ให้เกียรติเป็น ประธานในพิธีรับมอบ เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชาย แดนบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช และในเดือนพฤษภาคม 2555 สหพันธ์สตรีฯ  ได้สนับสนุนเงินเพื่อ สร้าง คอกแพะถาวรให้กับนักเรียน  โดยสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงแพะนมเป็นแรงงานในการก่อสร้าง  เพื่อ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการเลี้ยงแพะ  การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะ และอื่น ๆ  ส่งผลให้โรงเรียนฯ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ด้านปศุสัตว์ดีเด่น ของ ประเทศไทย
Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy