พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

นางปริตา  อัศวรัตนกสิกร กรรมการ ปฏิคมและ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วม พิธีรดน้ำขอพร ผู้สุง อายุ ประจำปี 2556 ณ หอประชุม บ้านมนังคศิลา สภาสตรี แห่งชาติในพระบรมราชิน -ูปถัมภ์  โดยมีตัวแทนผู้สูงอายุมา เป็นตัวแทน และ อวยพรให้ผู้ร่วมงานทุกคนประสบแต่ความ สุขความ เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป  กล่าวต้อนรับและเปิดงานโดย รศ.ดร.วีณา  เชิดบุญญชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธาน สภาสตรีฯ  หลังจากนั้นท่านผู้หญิงสุมาลี  จาติกวนิช  อดีตประธาน สภาสตรีแห่งชาติฯ  เป็นตัวแทนผู้สูงอายุ กล่าวอำนวยพร 

 

 

นอกจากนั้นในงานมีการประกวดรางวัลการแต่งกายสวยงามแบบไทย นางนพชนสรณ์  วิไลยวงศ์ ณ อยุธยา  กรรมการ ประชาสัมพันธ์และเลขานุการ  (คนที่ 3 จากขวามือ) ได้รับคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นหนึ่งใน สาวงามจำนวน 10 คน ที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าดังกล่าวด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy