20/05/2015 -สัมมนา "รวมพลังสตรีสสังคมอาเซี่ยน"

 
 
 

 

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 13.30 - 16.30 น. ตัวแทนสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) โดยนางเดเลีย ชวนะสุนทร ที่ปรึกษาสมาคมฯ นางสุภาพร มัตซึอิ เลขาธิการสมาคมฯ และนางสาวบุญรัตน์ โรหิตธรรมพร เลขานุการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาระดมความคิดเห็นรวมพลังสตรีสู่ประชาคมอาเซี่ยน "แผนพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนอย่างยั่งยืน" ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการสังคมกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดำเนินการโดย คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ณ อาคารสุขประพฤติ บางซื่อ กรุงเทพฯ

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy