27/05/2015 -งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

 
 
 
 

 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 และวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา นางพนิดา ดวงจินดา อุปนายก คนที่ 1 และนางนพชนสรณ์ วิไลยวงศ์ ณ อยุธยา รองเลขาธิการ เป็นตัวแทนสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 37 ในฐานะองค์กรสมาชิกสามัญ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 (อาคาร 2) โรงแรมปริ้นซ์พาเลช มหานาค ถนนดำรงรักษ์ เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร ในเช้าวันเดียวกันนางพนิดา ดวงจินดา ได้เป็นตัวแทนนางกมลทิพ พยัฆวิเชียร นายกสมาคมฯ รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสภาสตรีแห่งชาติฯ และของที่ระลึกโดยสภาสตรีแห่งชาติฯ ให้ไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาคมฯ ที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกิจกรรมสภาสตรีแห่งชาติฯอย่างสม่ำเสมอ และทำชื่อเสียงให้สภาสตีแห่งชาติฯ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มีองค์กรสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 189 องค์กรและในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 นางพนิดา ดวงจินดา อุปนายก คนที่ 1 เป็นตัวแทนสมาคมฯ ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่ สมัยที่ 25 พ.ศ.2558-2561 แทนกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระการปฏิบัติงาน และเป็นผู้รับมอบอำนาจจากนายกสมาคมฯ ให้เป็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy