29/01/2013 -สรุปการประชุมเพื่อเตรียมการ งานกาชาด 2556

รศ.ดร.วีณา  เชิดบุญญชาติ 
รองประธานสภาสตรีฯ คนที่ 1
ทำหน้าที่ประธานการประชุมแทนประธานสภาสตรีฯ

 

 

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30น.  นางนพชนสรณ์  วิไลยวงศ์ ณ อยุธยา  เลขานุการ เป็นตัวแทนสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานกาชาดประจำปี 2556 ณ บริเวณสวนอัมพร ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 6  เมษายน 2556  เป็นเวลา 9 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy