12/09/2015 - โครงการ "ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่
11 " ณ ภาคเหนือ

 

 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา เวลา 13.00-15.30 น. ตัวแทนสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) โดย นางนพชนสรณ์
วิไลยวงศ์ ณ อยุธยา รองเลขาธิการ ได้จัดการประกวดวาดภาพในโครงการ
“ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 11 (11th Color my Heart With Peace)” สำหรับสนาม
ภาคเหนือจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมโซน @IT ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ในงานมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 116 คน 


ในนามผู้จัดขอขอบคุณอุทยานการค้ากาดสวนแก้วที่ให้การสนับสนุนสถานที่จัดการ
ประกวดอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณสถานศึกษาและโรงเรียนสอนศิลปะทุกแห่ง คุณครูและผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสำคัญและให้การส่งเสริมเยาวชนเข้าร่วม โครงการมาอย่างต่อเนื่อง...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy