18/12/2012-เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติ ครั้งที่ 5

ตัวแทนสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)  และเป็นตัวแทนกลุ่มสตรีทั่วประเทศได้ เข้าร่วมการประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ซึ่งจัด ขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  โดยปีนี้แนวคิดสำคัญคือ “ทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ”  และการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากภาครัฐและภาคี เครือข่ายช่วยรณรงค์ฉันทามติ  9 เรื่องเด่นเสนอทุกฝ่ายร่วมแก้ไข  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม กว่า 3,000 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy