29/01/2013 - สรุปโครงการ "เทิดไท้องค์ราชินี 10 ปี วันสตรีไทย ไถ่ชีวิตโค-กระบือ"

เนื่องจากปีที่ผ่านมา เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา  80 พรรษามหาราชินี  12 สิงหาคม  2555 และการครบ รอบ 10 ปี วันสตรีไทย สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูป ถัมภ์ ได้จัดทำ โครงการ  “เทิดไท้องค์ราชินี  10 ปี วัน สตรีไทย ไถ่ชีวิตโค-กระบือ” ขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความ จงรักภักดีและร่วมเทิดพระเกียรติในปีมหามงคลและร่วมสาน ต่อวิถีแห่ง ชาวนาไทยที่มีมาอย่าง ช้านาน  ด้วยสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าล้น กระหม่อม ที่ทรงมีพระ วิริยะอุตสาหะ  ที่ทรงตรากตรำพระวรกาย   และทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจ เพื่อคนไทยทั้งปวง มาช้านาน  สมาคม สหพันธ์สตรีฯ  ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานเพื่อเทิด พระเกียรติแด่แม่ของแผ่นดินนี้

    

ประธานในพิธี
นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

 

จัดงานขึ้นในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 ณ ศาลาประชาคมอำเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี นายฉัตรป้อง  ฉัตรภูติ  เป็นประธานในพิธี  ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฏร์ธานี นายสัตวแพทย์สนั่น  ศรีนันทพันธ์  นายอำเภอคีรีรัฐนิคม  นายประเวศ  ไทยประยูร  และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน  โดยได้มอบกระบือเพศเมียท้องใก้ลคลอดจำนวน 8 ตัว  ให้กับเกษตรกร 8 ราย ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากเกษตรกรจังหวัดสุราษฏร์ธานีแล้ว  มีผู้ร่วมงานประมาณ  200 คน                   

นอกจากนี้สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)  ได้มอบทุนการศึกษาในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ (Foster Parents Project) ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 5 คน จาก 3 โรงเรียน  ทุนละ 3,000.00 บาท  รวมเป็นเงิน  15,000.00 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy