สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก-ประเทศไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนนานาชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสันติภาพอันถาวรขึ้น โดยดำเนินการให้การศึกษา และพัฒนาสตรี และเยาวชน ให้เป็นแกนหลักที่เข็มแข็ง ในสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงของสันติสุขและสันติภาพสืบไป
See Child

ด้านเด็ก และ เยาวชน

โครงการการพ่อแม่อุปถัมป์ (Foster Parents Project)

โครงการใส่สีสานใจใฝ่สันติ (Color my Heart with Peace)

โครงการเยาวชนกับสุขภาวะทางเพศ (Free Teen Seminar)

See Women

ด้านสตรี และ ครอบครัว

เป็นโครงการที่มีเนื้อหาการสัมมนา ในเรื่องคุณลักษณ์ศึกษา (Character Education) เพื่อนำไปสู่การสร้างสันติภาพในตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี (Women skill Training Project)

โครงการสามวัยสายสัมพันธ์

โครงการสตรีเพื่อสันติภาพ (Women's for Peace Project)

See Environment

ด้านสิ่งแวดล้อม

การสัมมนาสตรีอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Women & Climate Change)

การปลูกป่า

การปลูกปะการัง

See International

International

"Bridge of Peace" sisterhood Project (โครงการพี่น้องร่วมใจ)

WFWP International Leadership Workshop.

Women Leader Convention.

International Seminar

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy