ในวันที่ 10 เมษายน 2535 (1992) ดร. ฮักจาฮันมูน ได้นำผู้นำสตรีจาก 62 ประเทศทั่วโลก มาประชุมกัน ณ ประเทศเกาหลีใต้ และประกาศการจัดตั้งสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าของครอบครัว ให้การศึกษาด้านศีลธรรม โดยมีศูนย์กลางที่ความรักที่แท้จริง เพื่อให้สันติภาพได้เกิดขึ้นในครอบครัว สังคม และโลก ดร. ฮักจาฮันมูน ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนในคำปาฐกถาว่า “สตรีต้องมีบทบาทสร้างสันติภาพโดยสันติวิธี ใช้การประนีประนอม เพื่อนำมาซึ่งสันติภาพและสันติสุขอย่างถาวร”

ในปี 2536 (1993) สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้เริ่มดำเนินกิจกรรม และ ในปี 2540 (1997) ได้เข้าเป็นสมาชิกของ องค์การสหประชาชาติ สหพันธ์สตรีฯ มีหน้าที่สร้างพันธมิตรให้เกิดขึ้น ในกลุ่มผู้หญิงทุกเชื้อชาติ และศาสนา

สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
Women’s Federation for World Peace (Thailand) Association

สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536  โดยเป็นสาขา ของสหพันธ์สตรี เพื่อสันติ ภาพโลกนานาชาติ  ซึ่งก่อตั้ง ขึ้นในปี 2535 และในขณะนี้มี สาขามากกว่า 150 ประเทศ ทั่วโลก
สำหรับในประเทศไทย สหพันธ์สตรีเพื่อ สันติภาพโลกฯ  ดำเนินการภายใต้ร่มธงของ สหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)  โดยมีวัตถุ ประสงค์หลัก เพื่อ พัฒนาสตรี  ซึ่งเป็นหลักสำคัญ ของครอบครัว ทุกช่วง อายุ  รวมทั้งเยาวชนและคนชรา  ทั้งในด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  โดยใช้ความรักความอบอุ่นของเพศแม่ในบทบาทการสร้าง สันติภาพในครอบครัว  ชุมชน  ประเทศ  และโลก จากการ ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสันติในโลก อย่างต่อเนื่อง และ เข้มแข็ง  องค์การสหประชาชาติจึงได้ให้เกียรติอย่างสูง แก่ สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)  โดยให้มีสถาน ภาพในฐานะองค์กร เอกชน ที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการ เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในลำดับสูงสุด   (UNESCOSOC / DPI/NGO General Consultative Status)

สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้จดทะเบียน เป็นสมาคมแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ภายใต้ชื่อ สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) Women's Federation for World Peace (Thailand) Association

รายชื่อกรรมการของสมาคมสหพันธ์สตรีฯ


นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร
นายกสมาคม


นางพนิดา ดวงจินดา
อุปนายก

นางฮารูมิ โตมิตะ
กรรมการและนายทะเบัยน

นางวิภา ทวีเติมสกุล
กรรมการและเหรัญญิก

นางปริตา อัศวรัตนกสิกร
กรรมการปฏิคมและเลขาธิการ


นางนพชนสรณ์ วิไลยวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการประชาสัมพันธ์และเลขานุุการ


สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก − ประเทศไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนนานาชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสันติภาพอันถาวรขึ้น โดยดำเนินการให้การศึกษา และพัฒนาสตรี และเยาวชน ให้เป็นแกนหลักที่เข้มแข็งในสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคง ของสันติสุขและสันติภาพสืบไป

 


1. พัฒนาสตรีแห่งคุณธรรม โดยสร้างผู้นำทางจิตใจและทางคุณธรรม มุ่งเน้นการสร้างเอกภาพระหว่างร่างกายและจิตใจ อันเป็นพื้นฐานการพัฒนาคน

2. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมให้เป็นเสาหลักในการสร้างสันติภาพ โดยสร้างวัฒนธรรมครอบครัวที่ดี เริ่มต้นจากกลุ่มผู้นำสตรีที่สนับสนุนแนวความคิดในการรักษาความบริสุทธิ์ ทั้งกายและใจ สู่การเป็นคู่ครองที่ซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไป

3. สร้างวัฒนธรรมสันติภาพด้วยหัวใจอาสาเพื่อสังคม โดยสร้างวัฒนธรรมแห่งหัวใจสันติภาพ ใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่น ดำรงความรักที่แท้จริง

กิจกรรมหลักของ สหพันธ์สตรี

Millennium Development Goals-MDGs

นอกจากนั้นสมาคมสหพันธ์สตรีฯได้สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ อันได้แก

 • ขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหยที่ร้ายแรง
 • จัดให้ทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
  และให้หญิงมีสิทธิมีเสียงในสังคมมากขึ้น
 • ลดอัตราการเสียชีวิตของเด็ก
 • ปรับปรุงสุขอนามัยของแม่ที่กำลังตั้งครรภ์
 • ยับยั้งเอชไอวี/เอดส์ไข้มาลาเรียและโรคอื่นๆ
 • ประกันความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาความร่วมมือระหว่างพันธมิตร
  เพื่อการพัฒนาทั่วโลก

 

Copyright 2007© WFWP - Thailand. All rights reserved. Terms of use  |  Privacy Policy